Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la subsol

Anunț Registrul Agricol

În conformitate cu legislaţia specifică, pentru perioada 2020-2024, se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul registrului agricol.

 În registrul agricol al comunei Moroeni se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul

• în proprietate,

• în arendă

 • în asociere

• sub alte forme, după caz,

• clădiri, construcţii anexe, animale deţinute, tractoare şi utilaje agricole, pe raza U.A.T. Moroeni, indiferent de domiciliul proprietarului.

Se înscriu în Registrul Agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole sau silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii. Au oblgaţia de a declara date:

• Persoanele fizice cu domiciliul în comuna Moroeni, inclusiv satele componente

• Persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate dar care deţin bunuri pe raza U.A.T. Moroeni

• Persoanele juridice cu sediul în comuna Moroeni, inclusiv satele componente

• Persoanele juridice cu sediul în altă localitate dar care deţin bunuri pe raza U.A.T. Moroeni.

Înscrierea datelor în Registrul Agricol se face în baza declaraţiei pe proprie răspundere dată de către capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Persoanele care au domiciliul în altă localitate pot trimite declaraţia prin poştă cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. Modelul declaraţiei se poate obţine de la sediul Primăriei Moroeni , compartimentul Registru Agricol, sau se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.primariamoroeni.ro.

Termene pentru depunerea declaraţiilor:

  1. între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2.  între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

Pentru efectuarea declaraţiilor complete vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră următoarele:

• Documente care să ateste calitatea de proprietar sau deţinător al terenurilor, imobilelor, bunurilor, efectivelor de animale, după caz

• Documente privind identificarea persoanelor din componenţa gospodăriei. Declararea datelor pentru Registrul Agricol se poate face la sediul Primăriei Moroeni sau prin mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul anunt constituie mod de aducere la cunostinta publica a prevederilor legale privind Registru Agricol si a fost publicat in temeiul art.15 din OUG nr.28/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind registrul agricol şi a Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.