Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la subsol

Anunțuri

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE [2024]

Sistemele individuale adecvate de colectare (SIA) sunt sisteme pentru colectarea apelor uzate, altele decat colectarea apelor în retele de canalizare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. SIA se amplasează în zonele în care reţelele de canalizare încǎ nu au fost extinse sau în zonele în care, din diferite motive, extinderea reţelei de canalizare nu se poate realiza, cauza principală fiind costurile foarte mari, respectiv nefezabilitatea tehnică a acestora. SIA sunt folosite în general pentru colectarea apelor uzate menajere de la: locuințele populației, unitǎţi de alimentaţie publicǎ şi cazare – pensiuni, sanatorii, şcoli, complexe comerciale, agenţi economici.

Conform prevederilor art. 4 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, epurarea acestora realizânduse într-o staţie de epurare, se vor autoriza în cadrul autorizaţiei de construire, cu respectarea prevederilor art. 3 alin(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
Se poate preciza denumirea comercială a instalație achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7 din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016. În lipsa standardizaării se menționează tipul și materialele de construcție (ex. bazin etanș vidanjabil, din beton, nestandardizat)
Capacitatea proiectată de colectare a SIA este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. volum total ape uzate stocate).
Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme”. Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA de colectare sau poate încheia un contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare a SIA de colectare.

Contract încheiat cu o firmă specializată pentru servicii de vidanjare și transport spre un punct final de descărcare – conform prevederilor art. 14, alin (5) al HG nr. 714/2022, pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare.
Conform prevederilor art. 16 din HG nr. 714/2022, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie să doteze vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS
Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se încheie între firmele specializate pentru servicile de vidanjare și transport și operatorul de servicii de apă uzată în a cărei rețea de canalizare / stație de epurare se descarcă apele uzate vidanjate.

Conform art. 13 din HG nr. 714/2022, la descărcarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 şi 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, conform art. 5 alin(5) din legea 241/2006, preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.